Smluvní podmínky

S těmito podmínkami je nutné se seznámit předem! Tyto podmíníky platí jen pro koncového zákazníka (občana). Na vztah nakladatelství - prodejce se vztahuje obchodní zákoník. Nakupuje-li zboží osoba jež je evidentě podnikatelem (uvedení názvu, uvedení IČ apod.), pak se na tento obchodní případ vtahuje obchodní zákoník.

Fakturační údaje

Vždy je nutné uvést platné fakturační údaje a platnou dodací adresu.

Platba a cena

Veškeré uváděné ceny u knih jsou konečné ceny (není-li uvedeno jinak) pro koncového zákazníka. Nejsme plátci DPH. Uvedené ceny jsou stanoveny dohodou a jsou informativní. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny. Zákazník obdrží knihy za ceny, které jsou uvedeny v potvrzení jeho objednávky. Zákazník je povinen si v obdrženém potvrzení jeho objednávky řádně překontrolovat jim objednané zboží a ceny. V případě, že s tím nesouhlasí je povinen okamžitě, po obdržení potvrzení jeho objednávky, nám odeslat zprávu přes formulář na našich stránkách, kde svoji objednávku ruší nebo mění. Pokud takto zákazník neučiní nejpozději do 6-ti hodin po obdržení potvrzení objednávky je jeho objednávka považována za platnou a zboží mu bude odesláno

 • Druh platby je dobírka.
 • Všechny uvedené ceny jsou platné jen na území ČR.
 • Slevy -  výše slevy je uvedena u dané publikace. Sleva a výsledná cena je zaokrouhlena dle platných předpisů!
 • Akce - akce probíhají na vybrané zboží a jsou časově omezené. Na cenu publikace v akci se nevztahují již žádné další slevy!
 • K ceně za zboží se připočítává poštovné (dobírkovné) dle druhu zásilky a typu přepravce. Pozor! Poštovné se nezobrazuje v potvrzení objednávky!
 • Balné neúčtujeme!
 • Podmínky pro knihkupce - informace po registraci a ověření knihkupce. Obdržíte je na Váš e-mail.

Zasílání

 • Knihy se zasílají Českou poštoujen na území ČR. Nezasílá se mimo území ČR.
 • Knihy jsou před odesláním důkladně prohlédnuto zda nemá viditelné vady (např. naražené rohy knih, poškozený přebal knih, zda knihy nejsou špinavé atd.) a je nafoceno.
 • Po zabalení je nafocen celý balík - před podáním na poštu.

Ověření

Při nejasnostech s objednávkou může být zaslán e-mail nebo Vám zavoláme (voláno přes síť a nezobrazuje se číslo). Knihy budou expedovány až po odpovědi na e-mail nebo telefonát! Pokud během dne nikdo na e-mail neodpoví nebo nezvedne telefon, pak bude objednávka zrušena!

Reklamace

Snažíme se o to, aby zákazník vždy obdržel bezchybnou publikaci a proto publikace před odesláním kontrolujeme, ale může se stát, že publikace bude mít skryté vady. Zákazník je vždy bezpodmínečně povinen publikaci před používáním důkladně prohlédnout, zda nemá vady. V případě, že vadu objeví je nutné se řídit tímto reklamačním řádem. Na veškeré zboží zakoupené u nás se vztahuje záruka stanovená příslušnými právními předpisy platnými na území ČR. Vadou knihy není to, že zákazník má jiný názor na obsah knihy než autor.

*  Základní podmínky reklamace

*  Kupující je bezpodmínečně povinen si zásilku prohlédnout před dopravcem. V případě, že zboží má vady, které vznikly při přepravě (poškozený obal - např. roztrhaný, otlučený, naražené rohy, rozmáčený apod.), tyto řeší ihned s přepravcem (sepište s ním protokol o poškození). Nenechte se dopravcem přesvědčovat a vždy s ním sepište protokol. Naše zásilky jsou vždy velmi pečlivě zabaleny a před předáním dopravci důkladně překontrolovány a nafoceny - viz zasílání zboží.

*  V případě, že při doručení zjistíte, že zásilka je vykradená, ihned sepište s dopravcem zápis o škodě.

*  O ostatních skutečnostech, které jsou předmětem reklamace je nutné do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách kupující učiní písemnou formou v zákonné lhůtě. V písemném oznámení kupující musí uvést zjištěné vady a jak se projevují. Vadou knihy není to, že zákazník má jiný názor na text knihy než autor.

POZOR! Pokud kupující neučiní tak jak bylo výše popsáno a zboží si nějakým způsobem neodstranitelně označí (např. orazítkuje si stránky, mechanicky upraví apod.), nebude možné zboží reklamovat, neboť tímto zboží zcela znehodnotí!

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující vždy u prodávajícího.

K reklamaci zboží je potřebné předložit doklad (fotokopii) o zaplacení nebo dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností produktů a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, přírodními katastrofami, nesprávnou manipulací atd.

Za nesprávnou manipulaci s publikací se zejména rozumí: rozevírání publikace více jak 180°, roztržení stránek uživatelem, barevné označování (např. podtrhávání, zvýrazňování textu apod.) v publikaci, poškození publikace politím tekutinou, poškození publikace pádem nebo nárazem, odstranění stránek (např. vytržením, odřezáním apod.), poškození publikace popálením (např. cigaretou), znečištění publikace (např. od špinavých rukou), nevhodné skladování (např. vlhko, mokro nebo nadměrné teplo), vystavování publikací nepříznivým povětrnostním vlivům. apod. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

Za vady publikace (zboží) se zejména považují: špatně potištěné nebo nepotištěné (které jinak mají být potištěné) stránky, špatně vlepené stránky (např. obráceně), chybějící stránky, stránky umazané či jinak poškozené od tiskařského stroje, špatně provedená vazba.

 * Způsob vyřízení reklamace

Vadné zboží Vám bude vyměněno za jiný kus stejného zboží. V případě, že toto zboží již bude rozebráno, pak budou vráceny peníze.

 * Zaslání vadného zboží na reklamaci

Vadné zboží zasílejte výhradně prodejci u kterého jste jej zakoupili, tedy na adresu uvedenou v kolonce dodavatel na dokladu (dobírka, faktura, dodejka atd.) jako dodavatel - (POZOR! Nic nepřidávejte!). Pokud je na dokladu uvedena jiná adresa pro zasílání reklamací, pak zasílejte vadné zboží na tuto adresu!

Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní a přiloženy příslušné doklady (např. faktura, paragon, dodejka atd.). Zboží zašlete jako obyčejnou zásilku - ne doporučeně! Publikaci(e) zasílejte dobře zabalené, aby nemohlo dojít k poškození při přepravě u dopravce. Bude-li nám zboží doručeno tak, že na něm bude patrné špatné zabalení v jehož důsledku mohlo dojít k poškození zboží při přepravě, nebude toto zboží od dopravce převzato.

V případě neuznání reklamace má kupující možnost využít mimosoudní řešení  spotřebitelských sporů.

Pozor! Nikdy nepřebíráme zboží k reklamaci zaslané dobírkou!!!

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy je možné podle podmínek stanovených příslušným zákonem (č. 367/2000 Sb. v platném znění). Kupující má právo odstoupit od smlouvy, bez udání důvodu ve lhůtě a za podmínek stanovené zákonem platným na území ČR. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Postup odstoupení od kupní smlouvy je následující. Zašlete odstoupení přes kontaktní formulář na stránkách nakladatelství (vydavatelství) - je nutné uvést všechny potřebné údaje včetně toho jakým způsobem chcete provést vrácení uhrazené částky za publikaci. Zboží (knihu(y)) zašlete stejným způsobem podle pokynů uvedených pod bodem 'Zaslání vadného zboží na reklamaci'. Peníze zašleme po obdržení vráceného zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, pak kupující nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. V případě škody způsobené kupujícím na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst náhradu škody proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě značného poškození nebo zničení zboží, nemá kupující nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení uhrazené částky za zboží.

Práva a povinnosti prodejce

 • Prodejce odešle objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce co nejdříve od přijetí objednávky. V případě platby předem na účet, až po připsání částky na jeho účet. Expedici zboží může prodejce oznámit zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud nejsou potřebné údaje úplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.
 • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy podle zákona č. 367/2000 Sb., pak prodejce, v souladu se zákonem, vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží - viz bod Odstoupení od kupní smlouvy (objednávky)

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující odebere závazně objednané mu zaslané zboží a uhradí celkovou cenu za toto zboží a příslušenství (poštovné, dobírka atd.).
 • Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 • V souladu se zákonem č. 367/2000 v platném znění, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení zaplacené částky za toto zboží.
 • Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen ochranný přebal.
 • Pokud kupující odmítne převzít zboží a nám se vrátí zpět, tak nakladatelství má právo na úhradu poštovného. Takový zákazník bude evidován jako nespolehlivý a již nikdy mu nebude nic dodáno, i když by omylem obdržel potvrzení objednávky.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které jsou poskytnuty v průběhu nakupování, jsou považovány za důvěrné a jsou chráněny dle příslušných předpisů. Tyto údaje slouží pro účely vystavení dokladů. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího.

Tyto podmínky platí pro všechny naše odběratele (koncový zákazník i prodejce).

Přečtěte si informace pod nabídkou "Čtěte".

Zasílání informací o knihách

Návštěvou našich stránek dáváte automaticky souhlas se zasíláním informací souvisejících s produkty či službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující a návštěvník těchto stránek souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Podmínky pro prodejce

Prodejcům budou sděleny přes e-mail po ověření prodejce.

 

Změna podmínek vyhrazena!